คู่มือและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1.ตัวอย่างการเตรียมเอกสารประกอบการยื่นแจ้งครอบครอง(นิติบุคคล)
2.ตัวอย่างการเตรียมเอกสารประกอบการยื่นแจ้งครอบครอง(บุคคลธรรมดา)
3.งานแจ้งครอบครองเครื่องกำเนิดรังสีเอกซ์
4.ระบบโปรแกรมการแจ้งครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสีเอกซ์
5.การยื่นขอตรวจเครื่องกำเนิดรังสีเอกซ์ทางการแพทย์
6.การยื่นแจ้งครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสีเอกซ์
7.แผ่นพับพรบ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
8.แผ่นพับคำแนะนำ การแจ้งครอบครองหรือใช้ เครื่องกำเนิดรังสีเอกซ์ทางการแพทย์
9.แผ่นพับข้อปฏิบัติ สำหรับผู้ครอบครองหรือใช้ เครื่องกำเนิดรังสีเอกซ์ทางการแพทย์
10.แผ่นพับบทบาท กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านการใช้รังสีทางการแพทย์
11.แผ่นพับแนวทางปฏิบัติ การตรวจสอบคุณภาพ เครื่องกำเนิดรังสีเอกซ์ทางการแพทย์
12.คู่มือการแจ้งครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสีเอกซ์ทางการแพทย์
13.คู่มือการใช้งานโปรแกรมแจ้งครอบครองผู้ประกอบการ
14.คู่มือการใช้งานโปรแกรมแจ้งตรวจสอบคุณภาพสำหรับผู้ประกอบการ
แบบฟอร์มต่างๆ
1.แบบ วพ.-สรส.๑ แบบตรวจสอบรายการเอกสารและหลักฐาน
ตัวอย่างการกรอก แบบ วพ.-สรส. ๑
2.แบบ วพ.-สรส.๒ แบบคำขอแจ้งครอบครองหรือใช้ฯ
ตัวอย่างการกรอก แบบ วพ.-สรส. ๒
3.แบบ วพ.-สรส.๓ แบบรับคำขอใบแจ้งครอบครองหรือใช้ฯ
ตัวอย่างการกรอก แบบ วพ.-สรส. ๓
4.แบบ วพ.-สรส.๔ แบบคำขอแก้ไขใบแจ้งครอบครองหรือใช้ฯ
ตัวอย่างการกรอก แบบ วพ.-สรส. ๔
5.แบบ วพ.-สรส.๕ แบบคำขอเพิ่มรายการครอบครองหรือใช้ฯ
ตัวอย่างการกรอก แบบ วพ.-สรส. ๕
6.แบบ วพ.-สรส.๖ แบบคำขอยกเลิกการแจ้งครอบครองหรือใช้ฯ
ตัวอย่างการกรอก แบบ วพ.-สรส. ๖
7.แบบ วพ.-สรส.๗ แบบคำขอแจ้งเครื่องกำเนิดรังสีสูญหาย
ตัวอย่างการกรอก แบบ วพ.-สรส. ๗
8.แบบ วพ.-สรส.๘ แบบคำขอรับใบแทนใบแจ้งครอบครองหรือใช้
ตัวอย่างการกรอก แบบ วพ.-สรส. ๘